Privacy Policy

Nederlandse versie – English version below

PRIVACYBELEID DECEMBER 2020 – NEDERLANDSE VERSIE
Onze website is bedoeld voor het verstrekken van bepaalde gezondheidsinformatie en is niet bedoeld of geschikt voor gebruik als uitgebreid medisch advies, zorg, diagnose of behandeling.

Vraag altijd advies aan je arts of een andere gekwalificeerde zorgverlener als je vragen hebt over je persoonlijke gezondheid, medische aandoeningen, medicijnen of behandeling, en voordat je een behandeling of medicijjnen start of stopt. Lees het privacybeleid zorgvuldig door voordat je onze website of onze diensten gebruikt.

Introductie
Dit privacybeleid is opgesteld om je te informeren over de praktijken van Polaris CrowdLab (“Polaris CrowdLab”, “wij” of “ons”) met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en vrijgeven van persoonlijke gegevens (zoals hieronder gedefinieerd) via www.PolarisCrowdLab.com (de “site”) in zijn hoedanigheid van gegevensbeheerder (zoals hieronder gedefinieerd).

Met “persoonsgegevens” bedoelen we alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, zoals verder gedefinieerd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679.

Met “gegevensbeheerder” bedoelen we de natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of andere instantie die, alleen of samen met anderen, de doeleinden en middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt, zoals verder gedefinieerd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming ( EU) 2016/679.

Zorg ervoor dat je het privacybeleid leest voordat je de site gebruikt of persoonlijke gegevens indient. Jouw gebruik van de site is onderworpen aan dit privacybeleid en de gebruiksvoorwaarden van de site. We kunnen dit privacybeleid te allen tijde geheel of gedeeltelijk wijzigen of bijwerken. Controleer daarom regelmatig dit privacybeleid voor updates. De datum van de laatste update is hierboven aangegeven.

Verwerking van contactgegevens
Wanneer je contact met ons opneemt, zal Polaris CrowdLab de door jou verstrekte persoonlijke gegevens (bijv. naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres) alleen gebruiken om contact met je op te nemen en de door jouw gevraagde informatie te verstrekken. De wettelijke basis voor deze verwerking is ofwel de uitvoering van een overeenkomst met jou, ofwel ons gerechtvaardigd belang bij een goede communicatie met geïnteresseerde partijen.

Samenvoeging en anonimisering van gegevens en data
We kunnen jouw gegevens anonimiseren, persoonlijke identificatiegegevens permanent en volledig uit gegevens verwijderen om persoonlijk identificeerbare informatie om te zetten in samengevoegde gegevens. Geanonimiseerde gegevens kunnen op geen enkele manier meer aan een persoon worden gekoppeld. We gebruiken samengevoegde en/of geanonimiseerde gegevens voor de volgende doeleinden:

Ter verbetering van onze informatievoorziening en dienstverlening, waaronder de samenstelling van careprofielen, onze evaluatie en aanbevelingen van digitale zorgoplossingen.
Om onze inhoud aan te passen en voor gebruik in specifieke media beheerd door Polaris CrowdLab.
Om observaties, inzichten en ideeën voor verbetering van onze inhoud en diensten, evenals nieuwe diensten en producten te identificeren en af ​​te leiden.
Verdere gegevensverwerking
Deze site verwerkt ook persoonlijke gegevens die door uw persoonlijke browser worden verzonden, zoals uw IP-adres en browserspecificaties. Deze verwerking is nodig voor het correct functioneren van de site.

Cookies
De site maakt gebruik van “cookies”. Sommige cookies zijn nodig voor de goede werking van de site, andere cookies stellen ons in staat om het gebruik en de gebruikers van de site te analyseren. Cookies kunnen ook worden gebruikt om u specifieke informatie of inhoud te bieden die beter aansluit bij uw interesses. Voor sommige van deze cookies is mogelijk uw voorafgaande toestemming vereist. Raadpleeg ons Cookiebeleid voor meer informatie en om te zien welke cookies we gebruiken.

Bewaring van persoonlijke gegegvens
We streven ernaar om persoonsgegevens zo kort mogelijk te bewaren. We bepalen de bewaartermijn van jouw persoonsgegevens op basis van de volgende criteria: (a) het doel waarvoor we jouw persoonsgegevens gebruiken: we bewaren de gegevens zo lang als nodig is voor dat doel; en (b) wettelijke verplichtingen: verschillende wet- en regelgeving legt minimale bewaartermijnen op die we moeten naleven.

Jouw rechten
In overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over: Recht op inzage. Je kunt contact met ons opnemen om te bevestigen of we jouw persoonlijke gegevens verwerken. Als we jouw persoonsgegevens verwerken, zullen we je informeren over de categorieën persoonsgegevens die we verwerken, de verwerkingsdoeleinden, de categorieën ontvangers aan wie persoonsgegevens zijn of zullen worden bekendgemaakt en de beoogde opslagperiode of criteria om die periode te bepalen.

Recht op rectificatie. Je hebt het recht om onjuiste of onvolledige persoonlijke gegevens die we over je opslaan, te laten corrigeren of aan te vullen.

Recht op bezwaar. In het geval dat onze verwerking gebaseerd is op een gerechtvaardigd belang van Polaris CrowdLab, hebt je het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen deze verwerking. We zullen jouw persoonsgegevens dan niet langer verwerken, tenzij we overtuigende legitieme gronden voor de verwerking aantonen die zwaarder wegen dan jouw belangen, rechten en vrijheden of voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims.

Recht op beperking van de verwerking. Je hebt het recht om ons te verzoeken om de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken in specifieke situaties zoals voorzien door de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming (bijv. wanneer de juistheid van jouw persoonsgegevens door jou wordt betwist, gedurende een periode die ons in staat stelt om de juistheid van jouw persoonsgegevens te verifiëren). Beperking van onze verwerkingsactiviteiten kan de functionaliteit van onze service/site beïnvloeden.

Recht op verwijdering. Je hebt het recht om ons te vragen jouw persoonsgegevens uit onze systemen te verwijderen als jouw persoonsgegevens niet langer nodig zijn in verband met de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins verwerkt. Bovendien heb je het recht om persoonsgegevens te laten wissen als je jouw recht op bezwaar uitoefent zoals hierboven bedoeld, tenzij we een doorslaggevende legitieme reden hebben om de relevante gegevens niet te wissen. We kunnen mogelijk niet onmiddellijk alle resterende kopieën van onze servers en back-upsystemen wissen nadat de actieve gegevens zijn gewist. Dergelijke kopieën worden zo snel als redelijkerwijs mogelijk is gewist.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens. Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en geautomatiseerd leesbaar overzicht te ontvangen en/of te verzoeken dat we die gegevens naar een derde partij sturen waar dit technisch haalbaar is. Houd er rekening mee dat dit recht alleen van toepassing is op persoonlijke gegevens die je aan ons hebt verstrekt.

Beveiliging
We vinden het van belang jouw persoonlijke gegevens tegen ongeoorloofde toegang, gebruik en verlies te beschermen. We hebben passende administratieve, technische en fysieke maatregelen getroffen om de informatie te beschermen.

Om de bovengenoemde rechten uit te oefenen, of als je vragen hebt, kan je contact opnemen met:

J.H. Barendregt-Poot

Schout Coomansstraat 6

5062 AX Oisterwijk

+31 (0)6 13 69 35 00

Jacqueline.Barendregt@PolarisCrowdLab.com

Je hebt ook het recht om een ​​klacht in te dienen bij de lokale gegevensbeschermingsautoriteit als je denkt dat Polaris CrowdLab jouw persoonsgegevens onrechtmatig heeft verwerkt, zie www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

PRIVACY POLICY DECEMBER 2020 – ENGLISH VERSION
Our website is structured for use specific to certain health care information and is not, and should not, be considered, or used as comprehensive medical advice, care, diagnosis or treatment.

Always seek the advice of your physician or another qualified healthcare provider with any questions you may have regarding general personal health, medical conditions, or drugs or medications, and before commencing or discontinuing any course of treatment, drug or medication.

Please read the privacy policy carefully before using our website or our services.

Introduction
This privacy policy has been created to inform you of the practices of Polaris CrowdLab (“Polaris CrowdLab”, “we” or “us”), regarding the collection, use, and disclosure of personal data (as defined below) via www.PolarisCrowdLab.com (the “site”) in its capacity as data controller (as defined below).

By “personal data” we mean any information relating to an identified or identifiable natural person, as further defined in the General Data Protection Regulation (EU) 2016/679.

By “data controller” we mean the natural or legal person, public authority, agency or other body which, alone or jointly with others, determines the purposes and means of the processing of personal data, as further defined in the General Data Protection Regulation (EU) 2016/679.

Please be sure to read this privacy policy before using the site or submitting Personal Data. Your use of the Site is subject to this privacy policy and the Site’s Terms of Use. We may change or update all or parts of this privacy policy at any time. Therefore, please check this privacy policy regularly for updates. The date of the latest update is indicated above.

Processing of contact details
When you contact us, Polaris CrowdLab will use the personal data that you have provided (e.g. your name, address, telephone number and email address) only for the purpose of contacting you and providing the information that you have requested. The legal basis for this processing is either the execution of an agreement with you or our legitimate interest in good communication with interested parties.

Aggregation and anonymization of data
We may anonymize your data, permanently and completely remove personal identifiers from data, in order to convert personally identifiable information into aggregated data. Anonymized data can no longer be associated with an individual in any manner.

We use aggregated and/or anonymized data for the following purposes:

To improve our information provisions and services, including the composition of care profiles, our digital health/therapeutic evaluation and recommendation.
To adjust our content and utilisation in specific media administered by Polaris CrowdLab.
To identify and derive observations, insights, ideas for improvement of our content and services, as well as new services and products.
Other data processing
This site also processes personal data that is sent by your personal browser, such as your IP address and browser specifications. This processing is needed for the correct functioning of the Site.

Cookies
The site makes use of “cookies”. Some cookies are necessary for the proper functioning of the site, other cookies enable us to analyse the use and the users of the site. Cookies may also be used to provide you with specific information or content that is more relevant to your interests. Some of these cookies may require your prior permission. For more information and to see which cookies we use, please review our Cookie Policy.

Retention of personal data
We strive to retain personal data as short as possible. We determine the retention period of your personal data on the basis of the following criteria: (a) the purpose for which we use your personal data: we keep the data as long as necessary for that purpose; and (b) legal obligations: various laws and regulations impose minimum retention periods we are obliged to comply with.

Your rights
In accordance with the General Data Protection Regulation, you have the:

Right of access. You may contact us to get confirmation as to whether or not we are processing your personal data concerning you. If we process your personal data, we will inform you about the categories of personal data we process, the processing purposes, the categories of recipients to whom personal data have been or will be disclosed and the envisaged storage period or criteria to determine that period.

Right to rectification. You have the right to have inaccurate or incomplete personal data, we store about you, rectified or completed.

Right to object. In case our processing is based on a legitimate interest of Polaris CrowdLab, you have the right to object at any time to this processing. We shall then no longer process your personal data, unless we demonstrate compelling legitimate grounds for the processing that override your interests, rights and freedoms or for the establishment, exercise or defence of legal claims.

Right to restriction of processing. You have the right to request us to restrict the processing of your personal data in specific situations as foreseen by applicable data protection law (e.g. when the accuracy of your personal data is contested by you, for a period enabling us to verify the accuracy of your personal data). Restriction of our processing operations may affect the functionality of our services or the site.

Right to erasure. You have the right to ask us to erase your personal data from our systems if your personal data are no longer necessary in relation to the purposes for which they were collected or otherwise processed. Furthermore, you have the right to erasure if you exercise your right to object as meant above unless we have an overriding legitimate ground to not erase the relevant data. We may not immediately be able to erase all residual copies from our servers and backup systems after the active data have been erased. Such copies shall be erased as soon as reasonably possible.

Right to data portability. You have the right to receive your personal data in a structured, commonly used and machine-readable format and/or request that we transmit those data to a third party where this is technically feasible. Please note that this right only applies to personal data which you have provided to us.

Security
We are concerned about safeguarding your personal data against unauthorized access, use and loss. We have appropriate administrative, technical, and physical measures in place to safeguard the information.

In order to exercise the above-mentioned rights, or if you have any questions, please contact:

J.H. Barendregt-Poot

Schout Coomansstraat 6

5062 AX Oisterwijk

The Netherlands

+31 (0)6 13 69 35 00

Jacqueline.Barendregt@PolarisCrowdLab.com

You also have the right to file a complaint before your local data protection authority if you believe that Polaris CrowdLab has processed your personal data unlawfully. Find your local data protection authority here: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en.

We use cookies to ensure that our site runs as smoothly as possible. If you continue to use this site, we will assume that you agree. See Privacy Policy.