Terms of Use

Nederlandse versie – English version below

Onze website is bedoeld voor het verstrekken van bepaalde gezondheidsinformatie en is niet bedoeld of geschikt voor gebruik als uitgebreid medisch advies, zorg, diagnose of behandeling.

Vraag altijd advies aan je arts of een andere gekwalificeerde zorgverlener als je vragen hebt over je persoonlijke gezondheid, medische aandoeningen, medicijnen of behandeling, en voordat je een behandeling of medicijjnen start of stopt.

Lees deze gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat je onze website of onze diensten gebruikt.

GERBUIKSVOORWAARDEN DECEMBER 2020 – NEDERLANDSE VERSIE

Introductie
Deze pagina beschrijft de gebruiksvoorwaarden die van toepassing zijn op alle internetgebruikers die www.PolarisCrowdLab.com (de “site”) bezoeken. Door de site te bezoeken of te gebruiken, erken je dat je deze voorwaarden en ons privacybeleid hebt gelezen, begrepen en ermee akkoord gaat wettelijk gebonden te zijn en deze na te leven. Als je niet akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden, dien je de site niet te gebruiken. We raden je aan deze gebruiksvoorwaarden regelmatig te raadplegen, aangezien ze van tijd tot tijd en zonder voorafgaande kennisgeving kunnen worden gewijzigd. De datum van de laatste update is hierboven aangegeven.

Intellectueel eigendom
De site is eigendom van en wordt beheerd door J.H. Barendregt-Poot, Schout Coomansstraat 6, 5062 AX Oisterwijk, Nederland (hierna “Polaris CrowdLab”, “wij” of “ons” verwijst naar J.H. Barendregt-Poot). De presentatie en elk van de componenten, inclusief handelsmerken, logo’s en domeinnamen, gepubliceerd op de site, worden beschermd door intellectuele eigendomswetten en behoren toe aan Polaris CrowdLab, of het gebruik ervan is het onderwerp van een autorisatie.

Geen enkel onderdeel van de site mag worden gekopieerd, gereproduceerd, gewijzigd, bewerkt, gedownload, gedenatureerd, verzonden of gedistribueerd op welke manier dan ook, op welk medium dan ook, geheel of gedeeltelijk, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Polaris CrowdLab. Alleen kopiëren voor niet-commercieel of persoonlijk gebruik is toegestaan.

De volgende kennisgeving zou moeten verschijnen op elke geautoriseerde kopie van de gehele of een deel van de inhoud van de site: “COPYRIGHT 2020-2021 POLARIS CROWDLAB – ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN.”

Polaris CrowdLab behoudt zich het recht voor om juridische stappen te ondernemen tegen elke inbreuk op hun intellectuele eigendomsrechten.

Inhoud
De site kan meningen geven van deskundigen die op een bepaald gebied zijn geraadpleegd met betrekking tot de inhoud van de site of uittreksels uit publicaties of persartikelen. Dergelijke informatie vertegenwoordigt uitsluitend de mening van de geraadpleegde deskundige of de publicatie of de media en is niet noodzakelijk de mening van Polaris CrowdLab. Polaris CrowdLab is niet verantwoordelijk voor de juistheid of volledigheid van dergelijke informatie en meningen. Een mening van een deskundige geeft alleen de persoonlijke mening van die deskundige weer en mag in geen geval worden beschouwd als de mening of verantwoordelijkheid van Polaris CrowdLab.

De site kan ook informatie bevatten met betrekking tot ziekten, aandoeningen, gezondheid, fitness, geneesmiddelen, medische behandelingen en digitale zorgoplossingen. Dit is uitsluitend bedoeld ter informatie en is niet bedoeld ter vervanging van het advies van uw eigen arts, apotheker of andere professionele zorgverlener. Je mag deze informatie niet gebruiken voor het diagnosticeren van een ziekte of lichamelijk probleem, of voor het voorschrijven of gebruiken van medicatie die op de site wordt aangeboden.

Links naar andere sites
Waar de site links naar andere sites en bronnen van derden bevat, worden deze links alleen ter informatie aangeboden. Polaris CrowdLab heeft geen controle over de inhoud van deze sites of bronnen en aanvaardt geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid ervoor of voor enig verlies of enige schade die kan voortvloeien uit uw gebruik ervan. Het bestaan ​​van een link tussen de site en een site of bron van een derde partij impliceert op geen enkele manier dat Polaris CrowdLab op enigerlei wijze de inhoud van deze sites of bronnen goedkeurt, of enig gebruik waarvoor dergelijke inhoud kan worden gebruikt.

Het is jouw verantwoordelijkheid om de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen om te voorkomen dat jouw computer of (mobiel) apparaat beschadigd raakt door virussen of ander technologisch schadelijk materiaal of door frauduleuze inbraken door derden. Sites van derden kunnen hyperlinks naar deze site bevatten. Dergelijke links mogen niet worden geïnstalleerd zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Polaris CrowdLab. We beoordelen, controleren of keuren deze sites niet goed en aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor enige inhoud, advertenties, producten of ander materiaal dat beschikbaar is op of toegankelijk is via deze sites.

Persoonsgegevens
Polaris CrowdLab respecteert de privacy van elke persoon die de site bezoekt. Wanneer je deze site bezoekt en gebruikt, kan Polaris CrowdLab persoonlijke gegevens van je verwerken. Hiertoe is Polaris CrowdLab de verwerkingsverantwoordelijke van jouw persoonsgegevens. Bekijk ons ​​privacybeleid waarin jouw rechten en onze verantwoordelijkheden worden uitgelegd met betrekking tot persoonlijke gegevens die via de site worden verzameld.

Uw opmerkingen, berichten en ideeën

De site biedt je de mogelijk om feedback, opmerkingen, ideeën of soortgelijke items te plaatsen of in te dienen. Alle opmerkingen, ideeën of informatie die je via de site, of afgeleide activitieten van de site, indient, worden beschouwd als niet-persoonlijk, niet-vertrouwelijk en niet-eigendomsrechtelijk beschermd (behalve persoonlijke informatie, zoals die term is gedefinieerd in ons privacybeleid).

Jij bent als enige verantwoordelijk voor de inhoud die je verzendt of plaatst, en wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor enige inhoud die door jou of een andere bezoeker van onze website wordt ingediend. Je gaat ermee akkoord dat jouw berichten alleen jouw eigen ervaring weerspiegelen, naar waarheid zoals je die begrijpt. Je gaat ermee akkoord dat je jezelf niet zult uitgeven voor een andere persoon of een valse identiteit zult gebruiken (de naam van een andere levende persoon), hoewel je alleen een voornaam, bijnaam of pseudoniem mag gebruiken, zolang je jezelf duidelijk als zodanig identificeert. je stemt ermee in dat je geen communicatie of inhoud zal verzenden die inbreuk maakt op rechten van enige partij of deze schendt.

Als je ideeën, informatie, concepten, kennis of technieken of materialen aan ons doorgeeft via de site, of afgeleide activiteiten van de site, verleen je ons hierbij een onbeperkte, sublicentieerbare, toewijsbare, wereldwijde, royaltyvrije, onherroepelijke licentie om dat te gebruiken, reproduceren, weer te geven , uit te voeren, te wijzigen, te verzenden, afgeleide of collectieve werken van te maken en deze geheel of gedeeltelijk in elk medium te verspreiden, inclusief alle intellectuele eigendomsrechten erop, en ermee instemmend dat het ons vrij staat om ze voor elk doel te gebruiken.

We kunnen jouw bijdragen naar eigen goeddunken verwijderen of weigeren om welke reden dan ook of zonder reden. We kunnen ook enige actie ondernemen, inclusief het bekendmaken van jouw identiteit of andere informatie over je, met betrekking tot elke gebruikersbijdrage die we naar eigen goeddunken nodig of gepast achten, ook als we van mening zijn dat een dergelijke gebruikersbijdrage in strijd is met de gebruiksvoorwaarden, inbreuk maakt op enige intellectueel eigendomsrecht of ander recht van een persoon of entiteit, een bedreiging vormt voor de persoonlijke veiligheid van gebruikers van de website of het publiek, of wanneer het aansprakelijkheid voor Polaris CrowdLab kan creëren.

Beschikbaarheid van de site
Door de site te bezoeken erken je (i) dat het technisch onmogelijk is dat de site vrij van defecten wordt aangeboden en dat Polaris CrowdLab hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid op zich neemt; (ii) dat de site op bepaalde tijden tijdelijk niet beschikbaar is; en (iii) dat de werking van de site nadelig kan worden beïnvloed door gebeurtenissen en / of zaken buiten de controle van Polaris CrowdLab, bijvoorbeeld transmissie- en telecommunicatieverbindingen tussen Polaris CrowdLab en jou en tussen Polaris CrowdLab en andere systemen en netwerken.

Polaris CrowdLab kan op elk moment de gehele of een deel van de site tijdelijk of permanent wijzigen of onderbreken om onderhoudswerkzaamheden uit te voeren en/of verbeteringen en/of wijzigingen aan de site aan te brengen. Polaris CrowdLab is niet aansprakelijk voor enige wijziging, opschorting of onderbreking van de Site.

Algemene informatie
Uitgever van de site: J.H. Barendregt-Poot, gevestigd te Schout Coomansstraat 6, 5062 AX Oisterwijk, Nederland.

Beheer van de site: J.H. Barendregt-Poot, statutair gevestigd aan Schout Coomansstraat 6, 5062 AX Oisterwijk, Nederland.

Site hosting: One.com, een wereldwijd bedrijf geregistreerd en met een kantoor in Nederland, en met het geregistreerde adres aan Strawinskylaan 3051, 1077 ZX Amsterdam.

Toepasselijk recht en jurisdictie op deze gebruiksvoorwaarden en jouw bezoek aan de site is Nederlands recht van toepassing en alle claims die voortvloeien uit of verband houden met een bezoek aan de site zijn onderworpen aan de exclusieve jurisdictie van de bevoegde Nederlandse rechtbank.

Onze website is bedoeld voor het verstrekken van bepaalde gezondheidsinformatie en is niet bedoeld of geschikt voor gebruik als uitgebreid medisch advies, zorg, diagnose of behandeling.

Vraag altijd advies aan je arts of een andere gekwalificeerde zorgverlener als je vragen hebt over je persoonlijke gezondheid, medische aandoeningen, medicijnen of behandeling, en voordat je een behandeling of medicijjnen start of stopt.

Lees deze gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat je onze website of onze diensten gebruikt.

TERMS OF USE DECEMBER 2020 – ENGLISH VERSION
Introduction
This page describes the Terms of Use that apply to all internet users visiting www.PolarisCrowdLab.com (the “Site”). By accessing or using the Site, you acknowledge that you have read, understood and agreed to be legally bound by and comply with these Terms and our Privacy Policy. If you do not agree to these Terms of Use, please refrain from using the Site. We advise you to consult these Terms of Use regularly, as they may be modified from time to time and without notice. The date of the last update is indicated above.

Intellectual property
The Site belongs to and is operated by J.H. Barendregt-Poot, Schout Coomansstraat 6, 5062 AX Oisterwijk, the Netherlands (hereinafter “Polaris CrowdLab”, “we” or “us” refers to J.H. Barendregt-Poot). The presentation and each of the components, including trademarks, logos and domain names, published on the Site, are protected by intellectual property laws, and belong to Polaris CrowdLab, or their use is the subject of an authorisation.

No component of the Site may be copied, reproduced, altered, edited, downloaded, denatured, transmitted or distributed in any way whatsoever, on any medium whatsoever, in whole or in part, without the prior written consent of Polaris CrowdLab. Only copying for non-commercial or personal use is authorised.

The following notice should appear on any authorized copy of all or part of the content of the Site: “COPYRIGHT 2020-2021 POLARIS CROWDLAB – ALL RIGHTS RESERVED.”

Polaris CrowdLab reserves the right to take legal action against any breach of their intellectual property rights.

Nature of information
The Site may offer opinions by experts consulted in a particular field in relation to the content of the Site or extracts from publications or press articles. Such information solely represents the opinion of the expert consulted or the or the publication or the media and is not necessarily the opinion of Polaris CrowdLab. Polaris CrowdLab is not responsible for the accuracy or completeness of any such information and opinions. An expert opinion reflects only the personal view of that expert, and in no case shall it be regarded as the opinion or responsibility of Polaris CrowdLab.

The Site may also include information related to diseases, disorders, health, fitness, medicinal products, medical treatments and digital health solutions. This is for information purposes only and is not meant to be a substitute for the advice provided by your own physician or pharmacist. You should not use this information for diagnosing any illness or physical problem, or for prescribing or using medication presented on the Site.

Links to other sites
Where the Site contains links to other sites and resources provided by third parties, these links are provided for your information only. Polaris CrowdLab has no control over the content of these sites or resources, and accepts no liability or responsibility for them or for any loss or damage that may arise from your use of them. The existence of a link between the Site and a third party site or resource in no way implies that Polaris CrowdLab in any way approves the content of these sites or resources, or, any use to which such content can be put.

It is your responsibility to take the necessary precautions to prevent your computer or (mobile) device being damaged by viruses or other technologically harmful material or by fraudulent intrusions by a third party.

Third-party sites may include a hypertext links to this Site. Such links should not be installed without express prior written consent of Polaris CrowdLab. We do not review, control, or approve these sites and don’t accept any responsibility for any content, advertising, products or other materials available on, or accessible via, these sites.

Personal data
Polaris CrowdLab respects the privacy of every individual who visits the Site. When you visit and use this Site, Polaris CrowdLab may process personal data from you. To this end, Polaris CrowdLab is the controller of your personal data. Review our Privacy Policy that explains your rights and our responsibilities with respect to personal data that is collected via the Site.

Your comments, postings, and ideas
This website may provide opportunities for you to post or submit your feedback, comments, ideas, or similar items. Any comments, ideas, or information that you submit through this website will be considered non-personal, non-confidential, and non-proprietary (other than personal information, as that term is defined in our Privacy Policy). You are solely responsible for the content you transmit or post, and we assume no responsibility or liability for any content submitted by you or any other visitor of our website. You agree your postings will only reflect your own experience, truthfully as you understand it. You agree you will not impersonate any person or use a false identity (the name of some other living person) although you may use a first-name only, nick-name, or pseudonym as long as you clearly identify as such. You agree that you will not send or transmit any communication or content that infringes or violates any rights of any party.

If you transmit any ideas, information, concepts, know-how or techniques or materials to us through this website, you hereby grant us a perpetual, unrestricted, sublicensable, assignable, worldwide, royalty-free, irrevocable license to use, reproduce, display, perform, modify, transmit, create derivative or collective works, and distribute them in any medium, in whole or in part, including all intellectual property rights therein, and agree that we are free to use them for any purpose.

We may remove or refuse to post any of your contributions for any or no reason in our sole discretion. We may also take any action, including disclosing your identity or other information about you, with respect to any user contribution that we deem necessary or appropriate in our sole discretion, including if we believe that such user contribution violates the Terms of Use, infringes any intellectual property right or other right of any person or entity, threatens the personal safety of users of the website or the public, or could create liability for Polaris CrowdLab.

Cookies
The Site makes use of “cookies”. Some cookies are necessary to make this site available to you, other cookies enable us to analyze and measure audience and traffic to the site. Cookies also are used by us, advertisers and other partners to serve ads that are more relevant to your interests. Some of these cookies may require your prior permission. For more information and to see which cookies we use, please review our Cookie Policy.

Limitations of liability
Polaris CrowdLab will make all reasonable efforts to ensure that information published on the Site is accurate and up-to-date and reserves the right to change the content at any time without prior notice. Nonetheless, Polaris CrowdLab does not provide any guarantee or warranty as to the accuracy or comprehensiveness of such information, nor do we guarantee or warrant that the information is up-to-date.

With the exception of direct damages resulting from wilful misconduct or gross negligence by Polaris CrowdLab, we decline liability for:

any damages resulting from any inaccuracy, error or omission as regards information available on the Site;
any damages resulting from fraudulent intrusion by a third party resulting in an alteration of information or materials made available on the Site;
and more broadly, for any damages, in whatever form, resulting from (i) access or inability to access the Site, (ii) the use of the Site, including any bug or virus that may infect your computer or any other property, and/or (iii) credit given to any information coming directly or indirectly from the Site.
The information and materials on the Site are provided “as is” without any kind of guarantee or warranty, whether implicit or explicit.

Availability of the site
By visiting the Site you acknowledge (i) that it is technically impossible for the Site to be provided free of defects and that Polaris CrowdLab does not undertake any responsibility for this; (ii) that the Site may be at certain times temporarily unavailable; and (iii) that the operation of the Site may be adversely affected by events and/or matters outside the control of Polaris CrowdLab, for example, transmission and telecommunication links between Polaris CrowdLab and you and between Polaris CrowdLab and other systems and networks.

Polaris CrowdLab may, at any time, temporarily or permanently modify or interrupt all or part of the Site in order to perform maintenance work and/or make improvements and/or changes to the Site. Polaris CrowdLab is not liable for any modification to or suspension or interruption of the Site.

General information
Publisher of the Site: J.H. Barendregt-Poot, having its registered address at Schout Coomansstraat 6, 5062 AX Oisterwijk, the Netherlands.

Site management: J.H. Barendregt-Poot, having its registered address at Schout Coomansstraat 6, 5062 AX Oisterwijk, the Netherlands.

Site hosting: One.com, a global company registered and with an office in the Netherlands, and having its registered address at Strawinskylaan 3051, 1077 ZX Amsterdam.

Applicable law and jurisdiction

These Terms of Use and your visit of the Site are governed by Dutch law, and any claims arising from or related to a visit to the Site are subject to the exclusive jurisdiction of the competent Dutch court.

We use cookies to ensure that our site runs as smoothly as possible. If you continue to use this site, we will assume that you agree. See Privacy Policy.